• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Egiila. Vi opfordrer til at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

Din brug af Egiila

Egiila er online hypnose terapi, som kan bruges som et middel til selvhjælp. Hvordan du bruger hypnosen, er dit eget ansvar, og din egen risiko hvordan din brug af online hypnose terapi påvirker dig. Egiila kan under ingen omstændigheder erstatte psykologisk, psykiatrisk eller anden professionel diagnosticering og/eller behandling af uddannede fagpersoner. Egiila kan derfor under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgerne af din brug af online hypnose terapi.

Ved at benytte online hypnose terapi kan og vil du blive udsat for virkemidler, som potentielt kan frembringe meget stærke følelsesmæssige reaktioner og forandringer hos dig. Disse virkemidler omfatter eksempelvis (men ikke udelukkende) følgende:

Informerende sætninger, der for dig som bruger, kan fremkalde følelser, minder eller associationer, som Egiila ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig.
Toneleje, sprogbrug, der kan generere følelser eller følelsesmæssige stemninger, som Egiila ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.

Du bør ophøre med brugen af Egiila, ved enhver følelse af ubehag, som du måtte opleve i forbindelse med din benyttelse af online hypnose terapi. Således skal og bør det føre til, at du ophører med at anvende lydfilen og materiale fra Egiila. Hvis du efter at have anvendt lydfilen oplever psykisk ubehag, herunder trang til at skade dig selv eller andre, skal du med det samme søge professionel hjælp hos en uddannet fagperson.

For personer, der lider eller har lidt af psykologiske lidelser (”Udsatte Personer”), vil benyttelse af online hypnose terapi kunne være skadelig. Udsatte Personer må derfor ikke anvende produkter fra Egiila. Udsatte Personer er personer, der er eller har været indlagt på et somatisk eller psykiatrisk hospital, skadestue eller lignende som følge af en psykisk lidelse af enhver art.

Udsatte og sårbare personer er også personer, der er eller har været diagnosticeret med, eller har modtaget eller modtager behandling for én eller flere af følgende lidelser eller lidelser, der kan sidestilles hermed, uden at dette har medført hospitalsindlæggelse: Skizofreni, personlighedsspaltning, borderline (grænsepsykose) eller psykose.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er en Udsat Person, skal du søge rådgivning hos en professionel fagperson, inden du starter op med at anvende Egiila.

Egiila stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://egiila.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Egiila.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Egiila og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Egiila vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Egiila.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til Egiila’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

 

PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med din oprettelse af en konto hos Egilla vil vi indhente nogle oplysninger om dig. Det er afgørende for os i Egiila, at du føler dig tryg ved brugen, og det er derfor vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger Egiila indhenter, samt hvad Egiila har ret til at gøre med dine oplysninger. Derfor har Egiila udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.

DATAANSVARLIG:

Egiila er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig.

Ansvaret for, at Egiila overholder databeskyttelseslovgivningen, påhviler Egiila’s direktør Marianne Kjær George

Du er velkommen til at kontakte os her:

Egiila
Tobaksgården 3, 1.
8700 Horsens
TLF: +4522898012
CVR: 41762896

E-mail: info@egiila.com

 

FORMÅL:

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen behandler vi kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund til det.

Egiila’s formål med at indhente oplysninger er, at kunne identificere dig som bruger kunne servicere dig som bruger bedst muligt beskytte Egiila’s rettigheder, samt markedsføre Egiila.

JURIDISK GRUNDLAG:

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Rent praktisk kan du på din profilside trække dit samtykke tilbage og slette din konto.

PERSONOPLYSNINGER DER INDHENTES OG BEHANDLES:

Egiila indhenter og behandler personlige oplysninger, som du indtaster i Egiila (det indebærer dit fulde navn, din e-mail, din adresse og dit nuværende land). Alle oplysninger omkring brugen af Egiila er anonyme.

Egiila indhenter ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbreds oplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis Egiila bliver opmærksom på, at indhentede oplysninger er fejlagtige eller misvisende, vil Egiila slette eller berigtige de pågældende oplysninger.

REGISTRERING OG BRUGERADGANG:

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre medmindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Egiila samt ændre sit password.

 

KUNDE OG PRIVATLIVSPOLITIK – OPBEVARING:

Egiila sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som Egiila indhenter og behandler.

Egiila opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at varetage det formål, der begrunder behandlingen.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Egiila, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mailadresse
.Kort oplysninger

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Egiila og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Egiila har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Egiila er: Marianne Kjær Rasmussen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kunde oplysninger krypteret.

Som registreret hos Egiila har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@egiila.dk.

 

VIDEREGIVELSE:

På grundlag af databehandleraftaler videregiver vi dine personoplysninger til vores databehandler, fx vores IT-webhotel firma, som bistår os med den nødvendige drift af vores firma.

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger med henblik på kommerciel udnyttelse, markedsføring eller lignende.

DINE RETTIGHEDER:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Egiila’s behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan via din profilside på Egiila’s hjemmeside se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGER

Udover muligheden for at klage direkte til Egiila via ovenstående e-mailadresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Eller Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Ved klage skal vores e-mailadresse angives: info@egiila.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

 

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Egiila slutbrugerlicensaftale vedrørende Egiila’s applikation (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem Dem og Egiila vedrørende ovennævnte softwareprodukt, inklusive eventuelle tilknyttede softwarekomponenter, medier, trykt materiale, lydfiler samt online- eller elektronisk dokumentation (”SOFTWAREN”). Ved at installere, kopiere, klikke for at acceptere eller på anden måde benytte SOFTWAREN, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig og Egiila (LICENSGIVER), og den afløser enhver forudgående aftale mellem jer, ligesom eventuelle forudsætninger, som ikke fremgår af aftalen, anses for bortfaldet. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for AFTALEN, skal du undlade at installere eller benytte SOFTWAREN.

SOFTWAREN er omfattet af ophavsretslovgivning og internationale traktater såvel som af anden immaterialretlig lovgivning og traktater.

LICENSDELING

SOFTWAREN gives i licens på følgende vilkår:

Installering og anvendelse

Egiila giver dig licens til at installere og benytte eksemplarer af SOFTWAREN personligt og ikke-kommercielt.

Backup kopier

Du har ret til at kopiere, hvor der tydeligt i Egiila står at denne elektronisk dokumentation er til udprint, med henblik på backup og opbevaring. Dog kun til PRIVAT brug, og ikke til videregivelse eller kommercielt brug.

RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

Ophavsrets oplysninger

Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre nogen oplysning om ophavsret på kopier/eksemplarer af SOFTWAREN.

Distribution

Det er ikke tilladt at distribuere kopier/eksemplarer af SOFTWAREN til tredjemand.

Forbud mod at foretage “reverse engineering”, dekompilere og adskille

Det er forbudt at foretage reverse engineering på, dekompilere, samt adskille SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at afsløre SOFTWARENs kildekode, medmindre – og kun i det omfang – handlingen udtrykkeligt er tilladt efter gældende ret, der måtte finde anvendelse uanset nærværende forbud.

Udlejning

Det er ikke tilladt at udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN til tredjemand.

Markedsføring over for tredjemand

SOFTWAREN inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra Egiila. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå Egiila’s sædvanlige distributionskanaler.

Supportydelser

Det er muligt, at Egiila vil levere supportydelser med relation til SOFTWAREN. Enhver supplerende softwarekode, der måtte blive leveret, skal anses for en del af SOFTWAREN og omfattet af vilkår og betingelser for AFTALEN.

Overholdelse af gældende ret

Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af SOFTWAREN.

 

OPSIGELSE AF ABONNEMENT

I tilfælde af misligholdelse af AFTALEN kan Egiila – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige denne til ophør straks. Du skal i givet fald straks destruere/slette ethvert eksemplar/enhver kopi af SOFTWAREN og *MATERIALE, medmindre de får lov til at beholde materialerne, du måtte være i besiddelse af, af Egiila’s produkter.

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivne link
eller kontakte Egiila via info@egiila.dk

 

OPHAVSRETTIGHEDER

Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over SOFTWAREN og enhver kopi/ethvert eksemplar af denne tilhører Egiila eller selskabets leverandører. Ejendomsretten og immaterielrettigheder over indhold/materiale, som der er adgang til ved anvendelse af SOFTWAREN, tilhører de respektive ejere af dette og kan være beskyttet af gældende ophavsrets- og anden immaterialretslovgivning og -traktater. AFTALEN giver dig ikke ret til at anvende sådant indhold/materiale. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Egiila.

GARANTIFRASKRIVELSE

Egiila giver ingen garantier vedrørende SOFTWAREN. SOFTWAREN er leveret ”som den er” uden udtrykkelige eller implicitte garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende dens salgbarhed, krænkelse af tredjemandsrettigheder eller dens egnethed til et bestemt formål. Egiila indestår ikke og påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden eller fuldstændigheden af information, tekst, grafik, links eller andre emner indeholdt i SOFTWAREN. Egiila indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer. Egiila garanterer ikke for, at SOFTWAREN kan anvendes til dens tiltænkte formål, hvis produkter/programmer tilhørende tredjemand, som SOFTWAREN har grænseflader med, ændres, opdateres eller modificeres. Egiila giver ingen garantier overfor autoriserede brugere eller tredjemand.

I det omfang ovennævnte som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal bestemmelsen opretholdes i vides muligt omfang.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Egiila kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte SOFTWAREN, hvilket gælder, selv om Egiila måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. Egiila kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af SOFTWAREN eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger.

Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal Egiila’s ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

LOVVALG OG VÆRNETING

Ovenstående aftale med Egiila reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENT

Apple App Store:

– Abonnementsperioder er 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 1 år. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned, hver 3. Måned, hver 6.mdr, eller hvert år. I forhold til hvilket interval du som bruger har valgt ved oprettelse.

– Betaling vil blive opkrævet fra din iTunes konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 – timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement ved at klikke her.

Google Play Store:

– Abonnementsperioder er 1 måned 6. Mdr., eller 1 år. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned, hvert halve år, eller hvert år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din Google Play konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement ved at gøre følgende:
1. Gå til play.google.com/store/account, eller gå til Egiila.com/min-konto
2. Find det abonnement, du vil opsige. Find medlemsskab.
3. Klik på Opsig abonnement. Klik på Cancel.

GEBYRER OG BETALING

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Egiila tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer
Egiila forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Betaling

Egiila benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Egiila modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard, Maestro, American Express, Diner’s Club, Paypal.GooglePay og Apple Pay.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Hvis der fremgår en gratis periode, vil beløbet først blive trukket efter denne periode er endt.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK).

 

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14-dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten. Hvis linket ikke er blevet trykket på, så er der 14 dages fortrydelsesret jævnføre forbrugsloven, eller ombudsmanden. https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/webshopguide/kundens-fortrydelsesret/

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/e-handel/fortrydelsesret-og-klager/tjenesteydelser-og-fortrydelse/

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail info@egiila.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Cookies
På https://egiila.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://egiila.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Log statistikken anvendes kun med det formål, at optimere Egiila’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning her.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mailadresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato